Voor de Toegang tot en het gebruik van de site asicsmarathon.com gelden de volgende regels:

Inhoud
Tekst, grafische elementen en afbeeldingen die u op deze site aantreft zijn het eigendom van ASICS Europe BV. Toegang tot en gebruik van deze site zijn uitsluitend bedoeld voor uw eigen vermaak, informatie of ontwikkeling. U mag het materiaal op deze site alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden, kopiëren of afdrukken. Het is niet zo dat er enig recht aan u wordt overgedragen ingevolge het feit dat u materiaal downloadt of kopieert. Elk ander gebruik van het materiaal op deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASICS Europe BV is ten strengste verboden.

Afwijzing van aansprakelijkheid
ASICS Europe BV stelt de hierin opgenomen informatie ter beschikking zonder dat daarvoor enige garantie, expliciet noch impliciet, wordt verstrekt. Met name wordt elke impliciete garantie van niet-inbreuk maken op wetten en eigendomsrechten van derden afgewezen. Bovendien mag ASICS Europe BV niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze site of van sites waaraan deze site gekoppeld is.

© 2002 ASICS Europe BV. Alle rechten voorbehouden.

Het streepjesdesign op de zijkant van ASICS(R)-schoenen is een handelsmerk van ASICS Corporation en is in de meeste landen ter wereld een gedeponeerd handelsmerk.


Reglement ASICS Marathon Wedstrijd

1. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de ASICS Marathon Wedstrijd (de "Wedstrijd") op de volgende website: www.asicsmarathon.com (de "Website”). Deelname aan de Wedstrijd is gratis (u hoeft geen aankopen te doen) en iedereen die ouder is dan 18 jaar en op legale wijze verblijft in een van de deelnemende landen mag zich inschrijven.

2. Deelnemers moeten hun eigen inzendingen die de missie hebben volbracht [de hele on line ASICS Marathon afleggen en gedachten over de marathon opsturen], zolang deze zijn gemaakt en uitgevoerd door de deelnemer zelf. Door hun inzending op te sturen bevestigen de deelnemers dat zij zelf het opgestuurde materiaal hebben gemaakt en dat ze door verzending van het materiaal geen inbreuk hebben gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Een jury die is samengesteld door ASICS Europe BV kiest uit alle ontvangen inzendingen vier winnende inzendingen. De meest [originele marathongedachten] worden als winnaars aangewezen. De jury zal bestaan uit specialisten (regisseurs, creatief team) die een oordeel zullen vellen op basis van creativiteit, geschiktheid voor het campagneconcept en originaliteit.

3. Alleen de inzendingen die vóór 30 september 2004 in goede orde door ASICS Europe BV zijn ontvangen, worden als geldig beschouwd en dingen mee naar de prijzen. Onvolledige, onleesbare, verloren gegane en/of beschadigde inzendingen zullen niet worden beoordeeld. ASICS Europe BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen met of storingen van computers, verbindingen of netwerken die worden gebruikt om een inzending via de Website op te sturen. De winnaars ontvangen vóór 6 oktober 2004 via e-mail bericht. Hiervoor zal het e-mailadres worden gebruikt dat in de vragenlijst vermeld staat. De namen van de vier winnaars zullen worden gepubliceerd op www.asicsmarathon.com.

4. De vier beschikbare prijzen zijn: twee eerste prijzen voor twee personen en twee metgezellen (vier vliegtickets naar New York City ten tijde van de marathon van New York plus drie hotelovernachtingen), één tweede prijs (een tas met sportartikelen, zoals hardloopschoenen en -kleding) en één derde prijs (een paar ASICS-hardloopschoenen).

5. Werknemers van enig onderdeel van ASICS Europe BV en van de creatieve bureaus die voor ASICS Europe BV werken noch hun familieleden komen in aanmerking voor de prijzen.

6. Winnaars moeten mogelijk belastingen en/of toeslagen betalen die op de prijs worden geheven evenals eventuele kosten die niet in de prijsomschrijving staan aangegeven.

7. Alleen ASICS Europe BV bepaalt aan wie de prijzen worden toegekend. Over de toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen dienen in ongewijzigde vorm ("as is") door de winnende deelnemers te worden geaccepteerd. Er wordt geen alternatief in geld voor de prijzen aangeboden en de prijzen kunnen niet worden overgedragen aan iemand anders, noch kunnen ze worden omgeruild of geretourneerd. ASICS Europe BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig tekort of enig defect aan enige prijs noch voor enige schade die door een dergelijk tekort of defect op enige wijze zou kunnen ontstaan.

8. ASICS Europe BV kan de prijzen naar eigen inzicht wijzigen. Indien het noodzakelijk is om een aangeboden prijs te wijzigen, biedt ASICS Europe BV de winnaar indien mogelijk een prijs aan met een vergelijkbare omschrijving of waarde.

9. Als een inzending wordt gedaan met een valse naam of de naam van iemand anders, wordt de persoon in kwestie gediskwalificeerd en wordt zijn/haar inzending niet in overweging genomen.

10. Indien een of meer van deze regels niet worden nageleefd, wordt de deelnemer die de regels overtreedt uitgesloten van verdere deelname aan de Wedstrijd.

11. ASICS Europe BV behoudt zich het recht voor om enige deelnemer en/of winnaar naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

12. De deelnemer stemt ermee in dat ASICS Europe BV naar eigen inzicht de naam en/of de beeltenis van de prijswinnaar gratis en zonder vergoeding mag gebruiken voor promotie- en of advertentiedoeleinden. ASICS Europe BV is echter niet verplicht om namen en/of beeltenissen voor deze doeleinden te gebruiken. ASICS Europe BV aanvaardt al het toegestuurde materiaal onder de veronderstelling dat alle noodzakelijke rechten en aanspraken op en belangen in materiaal waarop een auteursrecht rust door het toesturen van de inzending worden overgedragen op ASICS Europe BV. ASICS Europe BV is echter geenszins verplicht dit materiaal te gebruiken.

13. Dit reglement wordt beheerst door en uitgelegd volgens het Nederlands recht. Eventuele geschillen die door toedoen van of in verband met dit reglement ontstaan, vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

14. De Wedstrijd en alle via de Website toegankelijke informatie wordt in ongewijzigde staat ("as is") en in zover beschikbaar ("as available") zonder enige garanties verstrekt. Alle rechten zijn voorbehouden.

15. Als enige bepaling uit dit reglement door enige rechtbank met de juiste rechtsbevoegdheid als ongeldig wordt beschouwd, doet de ongeldigheid van die bepaling geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement, die volledig van kracht en rechtsgeldig blijven.

16. De Wedstrijd wordt georganiseerd door ASICS Europe BV, dat is gevestigd in Hoofddorp (Nederland). Meer informatie vindt u op de website van ASICS Europe BV.